Verksamhet

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Du hittar läroplanen här: http://www.skolverket.se

Barnens inflytande: De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten på Telningen. Det ger barnen större delaktighet och inflytande samt hjälper flickor och pojkar till lika stort utrymme i verksamheten.

Gruppkänsla och identitet: Vi arbetar för att ge barnen en god gruppkänsla. Vi strävar efter att barn och pedagoger ska visa öppenhet, hänsyn och respekt samt utveckla sin förmåga att se och reflektera över vardagssituationer t.ex. konflikter. Vi strävar efter nolltolerans mot mobbing. I det arbetet ser vi det som viktigt att respektera varandras olikheter.

Vi anpassar kraven till barnets utvecklingsnivåer i alla sammanhang.

Språk: Genom samtal, sång, rim, ramsor samt böcker som är nivåanpassade ger vi barnen en bra start på sin språkutveckling. Vi tycker det är viktigt att ge barnen tid att få prata/berätta och att den vuxne då lyssnar aktivt. Barnen utgör också en språklig stimulans för varandra.

Rörelse: Att få röra sig är härligt! Det är en förutsättningen för lärande. En gång i veckan erbjuder vi gymnastik. När Dammfriskolan har lov har vi möjlighet att låna gymnastiksalen, det är väldigt uppskattat av barnen. När vädret tillåter har vi gymnastik ute.

bokstaver
ingrid
troll

Utevistelse: Vi stävar efter att vara ute en stund varje dag i alla väder. Att vistas utomhus är hälsosamt, minskar infektioner och ger möjlighet att tillgodose barnens rörelsebehov. När vi inte är på vår gård går vi till någon närliggande lekplats/park t.ex. Pildammsparken, Slottsparken, Magistratsparken, Rönneholmsparken, Kungsparken eller Mariedalsparken.

Utedagar: För barnen som är 4-5 år har vi utedagar på tisdagar och torsdagar mellan 13.30-16.00. Då går vi till någon av de närliggande lekplatserna och äter vårt mellanmål ute oavsett väder. Ibland tar vi bussen till en temalekplats t.ex. Äventyr-, Djungel- eller Afrikaparken,

Vinteraktiviter: I januari-februari åker 4-5 åringarna skridskor i Folkets Park eller på Pildammarna. Pulkaåkning blir det för alla i Pildammsparken.

Skapande verksamhet: I våra tema- projekt- eller tvärgrupper (barn från båda avdelningarna) har vi mycket skapande verksamhet. Det är viktigt att barnen själva får använda sin fantasi och inte blir styrda av den vuxne eller av mallar. Vi ger barnen möjlighet att skapa och tillverka egna saker av olika material t.ex. lera, gips, trä, naturmateriel, spillmaterial, papper och olika sorters färger.

Leken: På Telningen tycker vi att leken är viktig! I leken möts barnen på egna villkor. Där tränar de sina färdigheter, regler, normer, konfliktlösning, problemlösning, kommunikation, självständighet, glädje mm.

Kultur: Kulturutbudet är stort i Malmö. Det tar vi vara på. Vi går på teater, konstutställningar och museum. Vi går regelbundet till biblioteket och lånar böcker, även till barn med annat modersmål.

Föräldramedverkan

Styrelsen: Styrelsen har det ekonomiska ansvaret samt personalansvar. Som förälder på Telningen ser vi därför att man har en vilja att engagera sig i förskolan, antingen genom styrelsearbete eller på andra sätt under tiden som barnet går på förskolan.

Övrig föräldramedverkan: Telningen drivs som en ekonomisk förening utan vinstdrivande intresse.
Medlemmar i föreningen kan komma att tillfrågas, max tre dagar per år (cirka 25 timmar), att deltaga som s.k. resursperson i verksamheten. Att vara resursperson är frivilligt, men är en fantastisk möjlighet att få inblick i förskolans arbete, träffa barnens vänner och lära känna pedagogerna på ett naturligt sätt. Resurspersonen avlastar ordinarie personal genom att hjälpa till i köket i samband med måltider, iordningsställa madrasser, tvätta och arbeta med liknande uppgifter som inte är relaterade till den pedagogiska verksamheten.

Föräldrarna storstädar även förskolans lokaler en gång på våren respektive hösten. Det brukar vara ett uppskattat tillfälle för föräldrarna att träffas och lära känna varandra lite bättre.

barn-docka

Läs mer om våra Pedagoger